Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – klienci, potencjalni klienci, kontrahenci, pracownicy klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – zwanym dalej RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Alfa Brokers sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szewskiej 1.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w związku z realizacją przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Administratorem pod w/w adresem, a także wysyłając maila na adres biuro@alfabrokers.com

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane jeśli jest to niezbędne do:

 1. Nawiązania kontaktu ze strony Administratora w celu podjęcia współpracy– podstawa prawna art.6 ust.1 lit f) RODO
 2. Realizacji obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową dotyczącą pośrednictwa w zawarciu umów ubezpieczenia bądź związana z działaniami zmierzającymi do zawarcia takiej umowy– podstawa prawna art.6 ust.1 lit b) RODO
 3. Likwidacji zgłoszonych szkód – podstawa prawna dane zwykłe – art.6 ust.1 lit b) RODO lub dane szczególnej kategorii na podstawie odrębnej zgody art.9 ust.2 lit a) RODO
 4. Realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa związanymi z prowadzeniem rozliczeń w szczególności dotyczącymi ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług – podstawa prawna art.6 ust.1 lit c) RODO
 5. Realizacji obowiązków ciążących na Administratorze związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – podstawa prawna art.6 ust.1 lit c) RODO
 6. Dochodzenia roszczeń lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w związku z zawartymi umowami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – podstawa prawna art.6 ust.1 lit f) RODO
 7. Realizacji zawartej umowy w której niezbędne jest przekazanie danych kontaktowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego – na podstawie odrębnej klauzuli informacyjnej – podstawa prawna art. 49 ust. 1 lit. b)

Okres przechowywania danych

Pana/i dane będą przechowywane:

 1. przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy z Klientem – dane niezbędne do świadczenia usług w oparciu o przepisy ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 2. przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy dane niezbędne do rozliczeń w oparciu o przepisy prawa podatkowego
 3. przez okres toczącego się postępowania lub do czasu przedawnienia roszczeń- dane związane z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

 1. podmioty powiązane kapitałowo pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem,
 2. zewnętrzny podmiot świadczący usługi IT na zlecenie Administratora w zakresie obsługi, serwisowania i usuwania awarii serwerów, systemów operacyjnych, poczty elektronicznej,
 3. hostingodawca serwerów zewnętrznych,
 4. zewnętrzna obsługa kadrowo-księgowa,
 5. firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
 6. inne podmioty realizujące usługę końcową (w zakresie wynikającym z zawartych z Administratorem umów, porozumień lub innych narzędzi prawnych – Towarzystwa Ubezpieczeniowe),
 7. organy administracji państwowej i samorządowej (w zakresie wynikającym z przepisów prawa).
Prawa osoby, której dane dotyczą
 
Informujemy, że przysługuje Panu/i prawo do:
a)    dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
b)    do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
c)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
d)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
e)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 

Źródło pochodzenia danych

Informujemy, że Pana/i dane osobowe pozyskujemy:

 1. od właściciela danych, osób uprawnionych do reprezentacji firmy lub osób wyznaczonych do kontaktu w związku z realizacją umowy.
 2. ze źródeł ogólnodostępnych tj. CEIDG, KRS, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy i realizację usługi. Niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez uzyskania wyraźnej zgody, jeśli będzie to niezbędne do realizacji zawartej umowy.

Profilowanie

Pana/i dane osobowe nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapaść jakiekolwiek decyzje.