Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych- kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – zwanym dalej RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Alfa Brokers sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szewskiej 1.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w związku z realizacją przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Administratorem pod w/w adresem, a także wysyłając maila na adres biuro@alfabrokers.com

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pana/i dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego– podstawa prawna art.6 ust.1 lit b) RODO.

Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – podstawa prawna art.6 ust.1 lit a) lub. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych

Pana/i dane będą przechowywane:

  1. przez 3 miesiące od dnia ukończenia rekrutacji (zawarcia umowy docelowej)
  2. w przypadku udzielenia zgody, do momentu jej wycofania lub nie dłużej niż przez 3 lata

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą:

  1. zewnętrzny podmiot świadczący usługi IT na zlecenie Administratora w zakresie obsługi, serwisowania i usuwania awarii serwerów, systemów operacyjnych, poczty elektronicznej,
    1. hostingodawca serwerów zewnętrznych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługuje Panu/i prawo do:

  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  3. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego.

Profilowanie

Pana/i dane osobowe nie  będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapaść jakiekolwiek decyzje.

W przypadku wyrażania woli przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w życiorysie lub wiadomości przewodniej niniejszego lub równoważnego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby tej oraz przyszłych rekrutacji.

…………………………………………………………

Data i podpis osoby składającej oświadczenie