Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny osób wchodzących na teren budynku Spółki pod adresem ul. Szewska 1 i ul. Szewska 7 w Toruniu

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – zwanym dalej RODO) informujemy:

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Alfa Brokers sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Szewskiej 1.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w związku z realizacją przysługujących praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Administratorem pod w/w adresem, a także wysyłając maila na adres biuro@alfabrokers.com

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia oraz w celu zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę- podstawa prawna art. 6 pkt 1 lit f) RODO

Okres przechowywania danych

Pana/i dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 7 dni

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być:

  1. zewnętrzny podmiot świadczący usługi IT na zlecenie Administratora w zakresie obsługi, serwisowania i usuwania awarii serwerów
  2. hostingodawca serwerów zewnętrznych,
  3. podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługuje Panu/i prawo do:

  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
  3. podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, ale niezbędne do przebywania na terenie obiektów Spółki.

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

Administrator nie będzie przekazywał Pana/i danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.