Administratorem danych osobowych jest Alfa Brokers sp. z o.o. z siedzibą Toruniu przy ulicy Szewska 1, e-mail: biuro@alfabrokers.com zwany dalej: „Administratorem Danych Osobowych”, w skrócie „ADO”.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO są:

  1. w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pośrednictwa ubezpieczeniowego, wykonania umowy ubezpieczenia, reasekuracji, koasekuracji ryzyka jest niezbędność do zawarcia umowy ubezpieczenia,
  2. w celu wykonywania obowiązków ustawowych są obowiązujące przepisy prawa
  3. realizacja uzasadnionego interesu ADO,
  4. w przypadku udzielenia odrębnej zgody, na cele inne niż wymienione powyżej, będzie ona podstawą prawną przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją działalności prowadzonej przez Alfa Brokers Sp. z o.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja czynności będzie niemożliwa.

Dane osobowe są przechowywane przez okres:

  1. zgodny z przepisami prawa,
  2. obowiązywania zgody, do momentu jej wycofania,
  3. niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Alfa Brokers Sp. z o.o.

Dane osobowe są przekazywane podmiotom:

  1. upoważnionym przez prawo,
  2. zewnętrznym świadczącym dla nas usługi do wykonania umowy,
  3. zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody.

ADO przekaże dane osobowe do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania umowy.

Właściciel danych osobowych ma prawo żądać od ADO dostępu, sprostowania, przenoszenia, i usunięcia, wycofania zgody, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Realizacja poszczególnych uprawnień następuje w przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami, na podstawie wniosku pochodzącego od osoby zainteresowanej. Prawo do bycia zapomnianym jest wykonywane niezwłocznie w sytuacji zaistnienia do tego stosownych przesłanek.  Podmiot, którego danych osobowych dotyczy wniosek jest informowany o podjętych przez ADO działaniach.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO każdej osobie  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W oparciu o przekazanie dane osobowe ADO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.